nakliyat hizmetleri evden eve nakliyat lider nakliyat istanbul nakliyat onur nakliyat
Home » Razvoj » Transfer tehnologija
porna porno porn rokettube porn sikiş liseli porno teen porn free porn
Transfer tehnologija
Transfer tehnologija je neophodan da bi se ostvarila uspešna veza između naučnoistraživačkih organizacija i industrije. U skladu sa novim trendovima nacionalnog plana razvoja i integracije u evropske standarde, plan rada inovacionog centra obuhvata širok spektar oblasti:

 • Informatičko povezivanje projektanata, proizvođača i korisnika u oblasti mašinske tehnike
 • Informacione tehnologije u razvoju proizvoda - projektovanje primenom računara (oblikovanje proizvoda, analiza i simulacija funkcije, elastomehaničke simulacije MKE, simultano inženjerstvo, VR/AR tehnologija u razvoju proizvoda).
 • Informacione tehnologije u planiranju i upravljanju proizvodnih sistema (konfigurisanje proizvodnih sistema, simulacija proizvodnih sistema, VR/AR tehnologija u planiranju proizvodnih sistema)
 • Informacione tehnologije u proizvodnim procesima (planiranje procesa obrade (rezanje, deformisanje, nekonvencionalni procesi), planiranje manipulacije materijalom, delovima i proizvodima, planiranje procesa montaže, optimizacija poizvodnih procesa, optimizacija proizvodnih lanaca)
 • Informacione tehnologije u gradnji automatske proizvodne opreme (CNC mašine alatke, industrijski roboti i ostala fleksibilna proizvodna automatizacija, upravljanje proizvodnim linijama - transfer sistemi za obradu i montažu, adaptivni sistemi upravljanja proizvodnim procesima, RLS sistemi upravljanja procesima, inteligentni sistemi upravljanja i soft computing tehnike u upravljanju proizvodnim sistemima)
 • Kompjuterski integrisani proizvodni procesi i primena informacionih tehnologija u upravljanju poslovnim funkcijama proizvodnog preduzeća i ukupnim poslovnim sistemom
 • Informacione tehnologije u proizvodnoj metrologiji, sistemu kvaliteta, merenju i inspekciji, mernim mašinama, TQM-u i odgovarajućim ISO standardima
 • Ekspertni sistemi za projektovanje građevinskih, transportnih i rudarskih sistema i mašina
 • Ekspertni sistemi za optimizaciju rasporeda opreme i prostora
 • Simulacija rada skladišnih i ditributivnih sistema
 • Informacione tehnologije u projektovanju i simulaciji rada postrojenja i razvoju opreme u termotehnici
 • Informacione tehnologije u planiranju, optimizaciji, upravljanju i eksploataciji termotehničkih i termoenergetskih sistema
 • Informacione tehnologije u termotehničkim ispitivanjima i merenjima
 • Komercijalni softver za proračun i optimizaciju toplotnih šema termoenergetskih postrojenja - program MODELAR
 • Komercijalni softver za proračun strujanja u toplotnim turbomašinama - programi START CD
 • Numeričke simulacije procesa primenom komercijalnog softvera 5TAK SL
 • Komercijalni softver za simulacije i analize nestacionarnog strujanja fluida, prostiranja talasa pritiska i dinamičkih opterećenja u složenim cevnim mrežama energetskih postrojenja ~ program TEA (Transfer Evolution Analyses )
 • Komercijalni softver za simulacije i analize višedimenzionih višefaznih strujanja - program CMFD (Computational Multi-Fluid Dynamics)
 • Komercijalni softver u oblasti promenljivih režima parnih turbopostrojenja
 • Ekspertni sistem za dijagnostiku pogonskih uslova rada, kontrolu ekonomičnosti i stanja parnih blokova termoelektrana
 • Merni-akviziciono-softverski sistem za kontrolu i optimizaciju rada "hladnog kraja" kondezacionih parnih blokova termoelektrana
 • Informacioni tehnološki sistem relacionih baza podataka u oblasti energetike
 • Ekspertni sistemi za projektovanje i optimizaciju tehnologija, sistema i opreme u procesnoj tehnici
 • Softverski alati za konverziju podataka iz jedne baze u drugu
 • Genetski algoritmi i njihova primena u internet-pretraživača.
 • Računarski (pomoću programabilnog logičkog kontrolera) sistem automatskog upravljanja nezakošenog kretanja mosta kod mostnih dizalica
 • Softver za potpuno automatizovanu elektropunkturnu dijagnostiku zastupljenu u homeopatskom lečenju
 • Računarski upravljani medicinski kreveta za biomagnetne terapije koje su se pokazale izuzetno uspešne u lečenju teških oboljenja čoveka kao što su retki oblici multipleks skleroze i sl.
 • Softver za automatsko upravljanje na daljinu uz korišćenje interneta
 • Projektovanje, izrada, montaža i puštanje u rad ispitnog stola za ispitivanje statičkih i dinamičkih karakteristika aktuatora HA 12-90000 i PA 12-90000
 • Definisanje elemenata internog standarda za konstrukciju, proizvodnju i ispitivanje hidrauličkog aktuatora HA 12-9000 i pneumatskog aktuatora PA 12-90000
 • Hardverska i softverska rešenja aparata i uređaja na bazi neuronskih mreža i fazi logike: u sistemima automatkog upravljanja, u prepoznavanju govora, u obradi signala, u obradi slike, u o1Mpe i op-1še sistemima za dijagnostiku zdravstvenog stanja ljudskog organizma
 • Aparati i uređaji u oblasti biomedicine: aparat za anti-celulit, nanofotonski generator harmonizovane svetlosti za potrebe lečenja psihosomatskih i funkcionalnih poremećaja u ljudskom organizmu, aparat za proizvodnju EKO-vode za piće
 • Sistem za farmakološka ispitivanja
 • Informacioni sistemi u farmaceutskoj industriji, za merenje, prikupljanje i obradu podataka iz postupka analize pirogenosti medikamenata
 • Procesna informatika u procesu tabletiranja (kontrola - automatska regulacija zadavanja sile kod tabletiranja)
 • Automatika i informatika kod hidroenergetskih i termoelektroenergetskih postrojenja, u cilju uvođenja novih ili osavremenjavanja postojećih
 • Mernoakvizicioni sistemi za laboratorijska ispitivanja (industrija motornih vozila, vazduhoplova, šinskih vozila)
 • Informacione tehnologije u razvoju novih i revitalizaciji postojećih postrojenja i proizvoda - analiza procesa strujanja primenom računara (oblikovanje postrojenja i proizvoda, analiza i simulacija funkcije, simulacija procesa strujanja licenciranim softverskim paketima za CFD) analizu, razvoj CFD softvera za analizu procesa strujanja na objektima kod kojih se ne može primeniti komercijalni softver)
 • Informacione tehnologije u metrologiji, sistemu kvaliteta, inspekciji i odgovarajućim LJ8/150 standardima u strujnoj tehnici - primena IT kod postojećih i razvoj novih metoda merenja, razvoj i primena sistema za akviziciju, statističku analizu i dalju obradu izmerenih podataka
 • Informacione tehnologije u planiranju i upravljanju strujnim procesima u sistemima iz različitih oblasti mašinstva (termoenergetike i hidroenergetike, termotehnike i procesne tehnike, saobraćajnog i proizvodnog mašinstva)
 • Optimizacija i unapređenje strujnih mašina i uređaja
 • Komercijalni simulacioni modeli za proračun strujanja
 • Primena sistema za paralelno procesiranje u proizvodnji i tehnološkim inovacijama
 • Simulacija složenih društvenih procesa i sistema
 • Višekriterijumske optimizacije
 • Optimizacija proizvodnih procesa
 • Simulacija havarija, katastrofalnih situacija
 • Simulacija zagađenja okoline
 • Simulacija efekata zakonskih propisa
 • Optimizacija kompletnih konstrukcija obzirom na termodinamički ciklus, strujne karateristike, strukturna i naponska stanja, vrstu materijala, cenu proizvodnje i eksploatacije
 • Simuliranje veka proizvoda, uticaja na okolinu, postojeće resurse i društvo
 • Primena numeričkih metoda za rešavanje problema velikih razmera
 • Dinamička simulacija složenih društvenih i socijalnih procesa
 • Baze dokumenata tipičnih mašinskih konstrukcija, mašinskih elemenata, procesa, opreme, proizvođača standardnih sklopova, standarda, materijala, tehnoloških procesa izrade, konzumenata podsklopova
 • Elektronska razmena dokumenata i podataka
 • Baze znanja, tehnologija, principa konstruisanja i proizvodnje tipično vazduhoplovnih i lakih konstrukcija
 • Informaciono objedinjavanje organizacija iz oblasti vazduhoplovstva u proizvodnji, održavanju, transportu, sertificiranju i kontroli
 • Informacini sistemi u oblasti održavanja i korišćenja železničkih vozila
 • Aplikativni softver u oblasti projektovanja železničkih vozila
 • Implementacija informacionih sistema za upravljanje korišćenjem i održavanjem motornih vozila (Sekretarijat unutrašnjih poslova grada Beograda; preduzeća za prevoz putnika u gradskom, prigradskom i turističkom saobraćaju; javna komunalna preduzeća grada Beograda i drugih gradova)
 • Softver za proračun i konstrukciju nosećih struktura motornih vozila
 • Implementacija softvera za Informacioni sistem Laboratorije CIAH (i drugih akreditovanih laboratorija) za laboratorijska ispitivanja mašinskih sistema i njihovih elemenata
 • Softver za proračun, prjektovanje i usavršavanje benzinskih i dizel motora
 • Softver za dijagnostiku, kontrolu i održavanje benzinskih i dizel motora
 • Softver i hardver u oblasti merne tehnologije neophodne za suptilna merenja pojava i procesa u motoru SUS
 • Softver za automatsko upravljanje radom motora
 • Softver za prikupljanje i obradu podataka tokom ispitivanja motora
 • Edukacija u oblasti primene informacionih tehnologija u mašinskoj tehnici
 • Merno-akvizicioni sistemi u hidroelektranama i pumpnim stanicama
 • Računarski bazirana garancijska merenja radnih karakteristika hidrauličnih mašina
 • Baza podataka radnih karakteristika hidroelektrana u Srbiji
 • Monitoring i softversko upravljanje optimalnim radom kako pojedinih hidroelektrana, tako i sistemom elektrana
 • Računarsko projektovanje hidrauličih mašina uz tehnologiju brze izrade prototipova (rapid prototyping technology)
 • Energetska efikasnost rada pumpnih postrojenja regulisanjem pomoću podataka iz informacionog sistema uz korišćenje ekspertnog sistema
 • Monitoring i efikasniji rad ventilatorskih i kompresorskih postrojenja korišćenjem ekspertskog informacionog sistema