Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti
000

Pulsirajući vodeni mlaz kao ortopedska tehnika bez termičkih i mehaničkih oštećenja velikih zglobova

 

WORTH

 

Uklanjanje koštanog cementa tokom revizione artroplastije predstavlja veoma bitan faktor za ovu hiruršku tehniku. Preko 20% svih artroplastija moraju biti revidirane usled aseptičkog olabavljivanja, povratnih dislokacija, infekcija i loma periprostetike. Reviziona artroplastija ima nepovoljnije ishode u odnosu na primarnu. Uklanjanje koštanog cementa iz femoralnog kanala se odvija tokom određenog vremenskog perioda, đto povećava rizik od komplikacije, tj. rizik od oštećenja kosti, pa čak i od neuspešnog ponovnog ugrađivanja nove proteze. Tokom ponovnog ugrađivanja, materijali i biomaterijali sa određenim mehaničkim osobinama se obrađuju na oscilujućoj testeri i pomoću čekića, dleta, udaranja, itd. Ovo često dovodi do kopmlikacija i termičkog i mehaničkog oštećenja, mrvljenja, bušenja femura i mikroloma, gubitka kosti i gubitka mehaničkog integriteta uz negativne finansijske i društvene uticaje. Stoga, potrebni su novi revizioni instrumenti. Primena pulsirajućeg vodenog mlaza (Pulsing water jet – PSW) predstavlja jedan od pristupa u razvoju tehnike koja bi eliminisala gorenavedene probleme. Prednosti PWJ tehnike, tj. njeni atermički efekti, selektivnost, prečnik alata i primene na male površine omogućavaju njenu primenu u medicini. Uprkos značajnim prednostima u primeni PWJ, u potpunosti smo svesni problema vezanih za njenu primenu. Uz podršku projekta, steći će se novo znanje koje otvara nove granice inovacije za uspešna rešenja. Ukupan cilj je razvoj i implementacija hirurške tehnike za revizionu ortopedsku hirurgiju, koji u poređenju sa uobičajenim tehnikama ne oštećuje ljudsko tkivo i ima ograničen traumatski uticaj. Ova tehnika je zasnovana na pulsirajućem vodenom mlazu (PJW). Primena vodenog mlaza predstavlja jednu od opcija za razvoj bezbedne, brze i jeftine tehnike, u poređenju sa uobičajenim tehnikama.

000 000 000