Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Projekti

Ispitivanje uzoraka cevi TE „Nikola Tesla A“, blokovi A3, A4, A5 i A6 u cilju praćenja stanja površine metala, prisustva naslaga i korozije

Kompletno ispitivanje, uključujući vizuelno-dimenzionu kontrolu, kvantitativnu i kvalitativnu analizu naslaga, morfologiju depozita i metalografsku analiza stanja metala. Naučna i praktična iskustva pokazuju da su oštećenja termoenergetskih postrojenja izazvana korozijom zastupljena sa 33% u razvijenim zemljama, a u našoj zemlji sa preko 50%. Oštećenje od korozije i naslaga smanjuje efikasnost korišćenja termoenergetsih postrojenja za 10-20%. Zbog […]

Projekti

Ispitivanje kvaliteta materijala zagrejača visokog pritiska dela postrojenja za termičku pripremu napojne vode blokaova 620MW u TE „Obrenovac B“ radi sagledavanja stanja objekata i reaktiviranja istih u cilju uštede pri proizvodnji električne energije

Zagrevanje osnovnog kondenzata iz kondenzatora Bloka se vrši pomoću pare sa oduzimanja turbine. Ovaj regenerativni proces se odvija u pet zagrejača visokog pritiska. Osnovni kondenzat se na svom putu od kondenzatora do napojnog rezervuara dogreva u ovim zagrejačima. Cilj projekta bio je provera stanja materijala tj. stepen njegovog eventualnog oštećenja da bi se ponovo uključili […]

Projekti

Istraživanje i razvoj efikasnih i ekološki zadovoljavajućih gasnih uređaja za pripremu tople vode, grejanje i kuvanje

Trogodišnji projekat koji je finansiralo Ministarstvo nauke i zaštite okoline Srbije, i uz učešće dve srpske privredne organizacije. Ovim projektom je obuhvaćeno istraživanje i razvoj tri gasna uređaja za domaćinstva iz proizvodnih programa AlfaPlam Vranje i Eurotehgas Zrenjanin, tako da zadovoljavaju zahtevani stepen korisnosti i evropske ekološke norme. Projektom je takođe omogućeno korišćenje i domaćeg […]

Projekti

Fleksibilni, predmešani, jeftini gorionici za grejanje u domaćinstvima (FlexHeat)

Trogodišnji projekat koji finansira Evropska komisija u okviru programa FP6. Konzorcijum čine šest evropskih univerziteta i tri industrijske organizacije: holandska kompanija – jedan od najvećih evropskih proizvodjača gorionika i dva srpska proizvodjača uređaja za domaćinstva. Projektom je predviđen razvoj više-gorivnog, efikasnog i jeftinog gasnog gorionika napredne tehnologije, sa malom emisijom polutanata (ispod 50 mg/kWh), povećanog […]